Algemene Voorwaarden VH Automatisering B.V., hierbij handelend onder de naam VH ICT-Diensten

Artikel: 1 Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij de besloten vennootschap VH Automatisering B.V., gevestigd te Groningen (KvK nummer: 02067394) mede handelend onder de naam VH ICT-Diensten, diensten en producten levert, zoals onder meer omschreven in artikel 4.1, ten behoeve van Afnemer.

Artikel: 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter gehanteerd:

 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten.
 • Beheer dan wel Beheren: het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van het Netwerkplan en het voorkomen van Gebreken.
 • Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden van Leverancier ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
 • Drukwerk: alle middelen die informeren, voorlichten over of promotie maken voor het beleid, de organisatie of de Producten van Afnemer.
 • Gebrek: een aantoonbare afwijking in de Dienst ten opzichte van de daarvoor geldende Overeenkomst en/of Specificaties.
 • Hardware: De apparatuur gebruikt bij de uitvoering van deze overeenkomst en welke noodzakelijk zijn voor het ter beschikking stellen van de Netwerkomgeving van VH ICT-Diensten.
 • Netwerkomgeving: de omgeving ‘Netwerkplan’, welke Opdrachtnemer, aan Opdrachtgever, ter beschikking stelt met de daarop werkende Software.
 • Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door medewerkers van Leverancier.
 • Onderhoud: Technische werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht of doet verrichten aan haar netwerk, datacenter en voorzieningen.
 • Onderhoud en beheer: De tussen partijen overeengekomen werkzaamheden terzake het ter beschikking blijven stellen van een Netwerkomgeving, waar het technisch beheer van Hardware, Software en Systeemprogrammatuur bij hoort.
 • Ondersteuning: Het op verzoek van Opdrachtgever (remote) verlenen van assistentie, hulp en advies bij mogelijke Gebreken, alsmede het adviseren over het gebruik en het functioneren van de Software en Systeemprogrammatuur.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten.
 • Opdrachtnemer: de besloten vennootschap VH Automatisering B.V., handelend onder de naam VH ICT-Diensten, die Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede iedere rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde uiting.
 • Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 • Product: Ieder op grond van de Overeenkomst door of via de Websites van Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product of dienst, waaronder mede begrepen Programmatuur & Apparatuur.
 • Software: De Software welke op de Hardware geïnstalleerd is en welke door Opdrachtnemer onderhouden dient te worden. Onder de Software wordt uitsluitend verstaan: Office, email-software, firewalls, antivirus-software en eventuele specifiek overeengekomen softwarepakketten.
 • Service Interval: een aangesloten begin – en eindtijdstip waarbinnen Preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal de start van het Preventief Onderhoud aangeven, de verwachte gevolgen voor de Beschikbaarheid en de te verwachten duur van het Preventief Onderhoud.
 • Specificaties: alle technische en functionele eigenschappen van de Software en/of Hardware die zijn vervat in de Documentatie en/of in een ander document geaccordeerd door Leverancier en Afnemer.
 • Startdatum: datum vanaf wanneer de overeenkomst van kracht is.
 • Update: Het installeren van door de producent van een softwareprogramma ter beschikking gestelde verbeteringen op de Software en/of Systeemprogrammatuur.
 • Website: de Website te vinden op de domeinnaam: www.vhict.nl of andere in beheer van Leverancier zijnde websites waarop zij onder meer haar Diensten en Producten aan derden ter beschikking stelt.
 • Werkuren: De uren op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 17:00, uitgezonderd officiële feestdagen.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
 • Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
 • In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Voorwerp van de overeenkomst

 • Indien Afnemer Diensten afneemt kan Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende Diensten uit te voeren:
 1. Het beschikbaar stellen en houden van de Netwerkomgeving genaamd ‘Netwerkplan’;
 2. Het beschikbaar stellen en houden van de op het Netwerkplan werkende Software;
 3. Het verzorgen van Onderhoud en Ondersteuning voor Opdrachtgever, ter waarborging en ten behoeve van de beschikbaarheid van de Dienst c.q. de Netwerkomgeving;
 4. Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van de netwerkomgeving tegen virussen, trojan horses alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden;
 5. Het leveren van gebruiksondersteuning.

Artikel 5: Informatieplichten Leverancier en Afnemer

 • Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld, dan wel elektronisch ter beschikking staan op de Website.
 • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van de inhoud en het desgewenst opslaan of printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
 • Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.
 • Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 5.1 en 5.3, eerste zin, niet van toepassing.
 • Afnemer verplicht zich tot het geven en up to date houden van alle informatie (bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens) en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten

 • (Eventuele) woord- en beeldmerken op de Website van Opdrachtnemer, zijn van Opdrachtnemer en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer of de desbetreffende licentiegever.
 • Alle intellectuele vermogensrechten, ter zake van alle door Netwerkplan geleverde Producten en/of Diensten, rapportages en overige door Netwerkplan geleverde zaken berusten bij Netwerkplan, diens ingeschakelde derden of toeleveranciers. Tenzij uit­drukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht aan Opdrachtgever overgedragen.
 • Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer aannemelijk is dat door Opdrachtnemer het onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Netwerkplan inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Opdrachtnemer gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Opdrachtgever gebruik kan blijven maken van de Software op de ter beschikking gestelde Netwerkomgeving of 2) levering van de desbetreffende Dienst te staken.
 • De Opdrachtgever is gerechtigd om het Netwerkplan te gebruiken voor normale bedrijfsdoeleinden. Dit gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar aan derden. De Opdrachtgever heeft niet het recht dit gebruiksrecht te sub-licentiëren of anderszins te belasten met zakelijke rechten aan derden zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer kan nimmer verplicht worden het Netwerkplan aan te bieden, zonder een geldig overeengekomen en ondertekende Service Level Agreement (SLA).
 • De Opdrachtgever zal alle redelijke maatregelen nemen om eventuele schade te voorkomen.
 • Opdrachtnemer is bevoegd Opdrachtgever de toegang tot het Netwerkplan te ontzeggen indien er sprake is van misbruik van de Hardware, Software of het systeem, danwel een vermoeden daarvan.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat aan nader te stellen voorwaarden is voldaan indien:
 1. Opdrachtgever inbreuk maakt op een of meerdere artikelen uit deze algemene voorwaarden en Opdrachtgever, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, geen maatregelen heeft getroffen om een dergelijke inbreuk te beëindigen;
 2. Dit noodzakelijk is als gevolg van een dwingende wetsbepaling of rechterlijke uitspraak;
 3. Dit noodzakelijk is als gevolg van een essentiële installatie of onderhoud van hardware, software of infrastructurele voorziening welke cruciaal is voor het functioneren van de Technische Infrastructuur van Opdrachtnemer;
 4. Opdrachtnemer een claim heeft ontvangen als bedoeld in artikel 7.
  • Opdrachtgever zal, Opdrachtnemer en of een door haar ingeschakelde derde, vrijwaren voor alle schade welke mocht voortvloeien uit een claim van een Derde-partij welke voortvloeit uit een inbreuk op Overeenkomst door de Opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, aanspraken van derden, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit Dienstverlening, ongeacht de aard van de handeling.
 • Opdrachtnemer is slechts na een deugdelijke ingebrekestelling, aansprakelijk voor een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Tenzij nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling omvat een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze redelijke termijn bedraagt minimaal 21 dagen.
 • Aangezien de Software en de Systeemprogrammatuur niet door Opdrachtnemer zijn gemaakt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (programmeer)fouten in de Software en de Systeemprogrammatuur. Opdrachtnemer zal zich, op verzoek van Opdrachtgever, inspannen de hierin of hierdoor ontstane Gebreken te verhelpen. Opdrachtnemer is gerechtigd de gemaakte uren conform het dan geldende uurtarief in rekening te brengen.
 • Onverminderd hetgeen elders in de algemene voorwaarden is bepaald, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in de lopende maand daadwerkelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde vergoedingen, met een maximum van € 500,-, exclusief BTW. Artikel 6:92 lid 2 BW is van toepassing.

 Artikel 8: Wijziging van de Overeenkomst, c.q. meerwerk

 • Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aan­pak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeenge­komen honorarium, de kostenvergoedingen of de hoogte van de gebruiksrechtvergoeding beïnvloedt, zal Netwerkplan  dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 • Indien op grond van een wijziging van de Overeen­komst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Netwerkplan extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruike­lijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Facturen en betaling

 • Opdrachtgever betaalt voor de bestelde Diensten en/of Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Opdrachtgever factureert maandelijks over de aankomende maand voor het Netwerkplan. De betaling van dit bedrag zal middels automatische incasso geschieden.
 • Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Opdrachtnemer het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer Opdrachtgever ten onrechte haar incasso storneert heeft Opdrachtnemer het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze administratiekosten € 25,-. Opdrachtnemer heeft het recht de hoogte van deze administratiekosten aan te passen.
 • Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 • Opdrachtgever zal voor Aanpassingen op basis van nacalculatie de te vergoeden bedragen maandelijks factureren. De facturen zullen op verzoek van Opdrachtgever vergezeld zijn van een specificatie, met, indien van toepassing, een opgave van het aantal werkuren, welke in de betreffende maand werd besteed. De administratie van Opdrachtnemer geldt hierbij als correct en bindend, behoudens tegenbewijs.
 • Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Opdrachtgever of niet-betaling door Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te beëindigen. Eventuele bezwaren tegen een factuur, danwel over de geleverde prestatie dienen binnen 14 dagen na facturatie per aangetekend schrijven bij de Opdrachtnemer te zijn gemeld.
 • Indien Afnemer de Overeenkomst met Leverancier beëindigt en recht op restitutie mocht bestaan, dan wordt Afnemer gecrediteerd voor de gefactureerde en betaalde jaartermijn en worden de wel genoten maanden dienstverlening tegen de alsdan geldende maandtarieven in rekening gebracht.
 • Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van betalingstermijn heeft voldaan, is hij van rechtswege een rentevergoeding over het aan de Opdrachtnemer toekomende bedrag verschuldigd, berekend op jaarbasis, gelijk aan 2% per maand.
 • Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimumbedrag van € 40,-.

 Artikel 10: Duur en beëindiging van de overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor 36 maanden en treedt in werking op de datum dat zij door beide partijen is ondertekend. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met telkens 12 maanden.
 • Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op de afloopdatum van het contract te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één De beëindiging dient aangetekend schriftelijk te geschieden.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling is vereist deze overeenkomst buiten rechte te beëindigen indien:
 1. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;
 2. Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. Opdrachtgever na ingebrekestelling van Opdrachtnemer in gebreke blijft zijn (betalings)verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
 4. De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd;
 5. Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt, wordt ontbonden, dan wel door beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever, onder curatele stelling of anderszins zijn beschikkingsvermogen over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
  • Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en beëindiging van de wederzijdse overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend: overdracht door Opdrachtnemer van de op de Hardware opgeslagen bestanden aan Opdrachtgever, en het op eerste verzoek laten weten welke updates en aanpassingen Opdrachtnemer reeds heeft uitgevoerd.
  • De kosten die voortvloeien uit de in het vorige lid opgenomen (overdrachts)verplichtingen van Opdrachtnemer zullen voor rekening van Opdrachtgever worden uitgevoerd.
  • In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen, voor zolang als Opdrachtnemer op het voortbestaan daarvan in redelijk aanspraak kan maken:
 6. openstaande betalingen;
 7. geheimhouding;
 8. Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 11: Onderhoud en ondersteuning

 • Bepalingen ter zake uitvoering van onderhoud en on­dersteuning zijn uitsluitend van toepassing indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen. Het onderhoud gaat in op het moment van ondertekening van de desbetreffende overeenkomst. De onderhoudsbepalingen gelden daarna voor een periode van 36 maanden en de betreffende onderhoudsovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met telkens 12 maanden.
 • Indien mogelijk kunnen na schriftelijke overeenstem­ming andere onderhoudswerkzaamheden door Netwerkplan worden uitgevoerd op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan geldende tarieven.

Artikel 12: Cookies

 • Leverancier en haar adverteerders kunnen gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de Afnemer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de Diensten te vergemakkelijken en de dienst die wordt aangeboden persoonlijker te maken. De cookies van de site zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door Leverancier of haar adverteerders. Afnemer kan de registratie van deze “cookies” door de computer verhinderen door de computer zodanig te configureren.

Artikel 13: Garanties

 • De garantieverplichtingen van Leverancier zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.
 • In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met Leverancier en de Afnemer schriftelijk anders overeenkomen.
 • In het geval Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, eigenhandig wijzigingen in de door Leverancier geleverde Diensten en/of Producten aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Leverancier dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van 1 jaar van de overblijvende originele contractperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.
 • Beide partijen verplichten zich ertoe, zich in te spannen, de door de Leverancier ter beschikking gestelde Netwerkconfiguratie en de Programmatuur virusvrij te houden.

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen

 • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
 • Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Afnemer is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Afnemer inhouden.

 Artikel 15: Overmacht

 • Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot het verrichten van betaling, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen invloed of controle kan uitoefenen.
 • Onder ingeschakelde derden of toeleveranciers worden onder meer verstaan partijen waar in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gebruik wordt gemaakt van beveiligde datacenters
 • Onder de in het vorige lid opgenomen partijen vallen onder andere Ziggo en Zernike Sig.
 • In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de desbetreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij melding worden gedaan.
 • Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht per direct de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
 • De Partij die tekortgeschoten is in de nakoming terwijl die niet aan hem kan worden toegerekend, zal de wederpartij daar zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en een inschatting geven van de duur van de situatie.

Artikel 16: Geheimhouding

 • Opdrachtgever erkent dat de inhoud van de relatie met Opdrachtnemer, alsmede de informatie welke haar bekend wordt in het kader van de werkzaamheden van Opdrachtnemer, alsook de daarbij gehanteerde methodieken en hulpmiddelen, waaronder Software, een bedrijfsgeheim van Opdrachtnemer is, en zal deze zeer vertrouwelijke informatie strikt geheim houden.
 • Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijk informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 • Partijen zijn ervoor verantwoordelijk dat, hun personeel en eventueel door hen ingeschakelde derden c.q. onderaannemers, op de hoogte zijn van deze geheimhoudingsbepalingen en zullen hen verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze overeenkomst en op alle geschillen die daar uit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen is Nederlands recht van toepassing.
 • De bepalingen in deze algemene voorwaarden bepalen en de Overeenkomst gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Opdrachtnemer ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
 • Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de algemene voorwaarden in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg.
 • Mocht enige naar het redelijk oordeel van Partijen, wezenlijke bepaling in de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan brengt dat niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de overeenkomst met zich mee. De vorige leden 17.2 en 17.3 zijn, op de situatie omschreven in 17.4, van toepassing.
 • Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland.

 

Artikel 18: Privacy en WBP (per 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Algemeen

In het kader van de dienstverlening kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke waarbij Opdrachtgever hierna als ‘Verwerkingsverantwoordelijke‘ wordt aangeduid in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Opdrachtnemer treedt alsdan op als ‘Verwerker’ in de zin van artikel 4 lid 8 AVG.

In het kader van deze algemene voorwaarden worden de aanduidingen ‘Verwerkingsverantwoordelijke ‘en ‘Verwerker’ gebruikt in overeenstemming met de betekenis die daaraan in de Algemene Verordening Gegevens Bescherming is toegekend. De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) zal in werking treden op 25 mei 2018, maar Opdrachtnemer kiest er nu al voor conform de AVG hun dienstverlening in te richten en geven Betrokkenen en derden het recht zich ook voor 25 mei 2018 te beroepen op de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze gepubliceerd is op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf

18.1    De diensten welke Opdrachtnemer levert, kunnen de verwerking van persoonsgegevens (inclusief bijzondere) omvatten.

18.2    Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever, dient deze verwerking in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

18.3    Opdrachtnemer is hierbij voor de lezing van dit artikel te beschouwen als Verwerker of in voorkomende gevallen Sub-Verwerker c.q. Derde-Verwerker, daar waar Opdrachtgever is te lezen als Verwerkingsverantwoordelijke. In de gevallen dat Opdrachtgever zelf Bewerker is in de zin van de AVG, is Opdrachtnemer te lezen als Sub-Verwerker of Derde Verwerker.

18.4    Een Persoonsgegeven in de zin van dit artikel is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”).

18.5    Verwerkingsverantwoordelijke is de Opdrachtgever of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals bedoeld in artikel 4 onder 7 AVG.

18.6    Verwerker is Opdrachtnemer en of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n): een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.

18.7    De verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.

18.8    De Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, zoals bedoeld in art. 4 lid 1 AVG.

18.9    Een Derde is ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken, zoals bedoeld in art. 1 sub g WBP.

18.10  Opdrachtnemer als Verwerker stelt de Opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. Betrokkenen hebben specifiek het recht te verzoeken een verzochte verwijdering van Persoonsgegevens te doen laten doorgeven aan alle instanties welke de Persoonsgegevens hebben ontvangen (‘het recht om vergeten te worden’). Betrokkene heeft het recht een afschrift te doen laten verstrekken van de van hem of haar opgeslagen Persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’). De redelijke kosten die Opdrachtnemer hierbij maakt, kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 Artikel 19: Be(Ver)werking persoonsgegevens

19.1    Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Opdrachtgever, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke verplichtingen. Opdrachtgever voldoet aan de relevante bepalingen van de AVG en vrijwaart Opdrachtnemer voor de zelfstandige verplichtingen welke Opdrachtgever op grond van de AVG heeft, waaronder, maar niet uitsluitend, het voorkomen van Datalekken in de zin van artikel 33 en 34 AVG.

19.2    Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever, in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid en voor het door Opdrachtgever aangegeven doel. Opdrachtgever staat er voor in dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een rechtsgeldige grondslag aanwezig is.

19.3    De personen die werkzaam zijn bij Opdrachtnemer of een door haar ingeschakelde Derde voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

19.4    Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de fysieke en logistieke beveiliging van de Persoonsgegevens adequaat in te richten tegen verlies of aantasting en tegen enige vorm van onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van bedoelde Persoonsgegevens en informatie te voorkomen. Opdrachtnemer legt de maatregelen schriftelijk vast, zorgt er voor dat deze state-of-the-art zijn en blijven en waarborgt dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikellid voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de AVG.

19.5    De door Opdrachtnemer gebruikte en gehanteerde maatregelen voor beveiliging van persoonsgegevens worden opgenomen in de overeenkomst van dienstverlening die Opdrachtnemer sluit met Opdrachtgever. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij noodzakelijke of aangevraagde aanpassing van de beveiliging, anders dan om deze te laten voldoen aan de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen maatregelen, kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 20: Informatieverstrekking aan Opdrachtgever

20.1    Opdrachtnemer zal Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informatie verstrekken met betrekking tot de (organisatie van) de verwerking en beveiliging van Persoonsgegevens en de Opdrachtgever in staat stellen zich ervan te vergewissen dat de overeengekomen en wettelijke verplichtingen op basis van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens worden nageleefd. Opdrachtnemer verschaft op schriftelijk verzoek inzicht in de locatie(s) alwaar de Verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

20.2    Opdrachtnemer instrueert de bij haar werkzame personen die betrokken zijn bij de dienstverlening aan Opdrachtgever over de bepalingen van dit artikel. Indien Opdrachtnemer een Derde inschakelt voor de uitvoering van een overeenkomst ontheft dit Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de betreffende Derde eveneens handelt in overeenstemming met de bepalingen uit dit artikel met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 21: Datalekken

21.1    Indien Opdrachtnemer enige vorm van (pogingen tot / dreigende) onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens signaleert dan wel verlies van Persoonsgegevens, zal zij de Opdrachtgever hierover onmiddellijk inlichten en op eigen initiatief alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te revindiceren en verdere onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken.

21.2    Bij het plaatsvinden van een incident dat valt onder de Meldplicht Datalekken zoals bedoeld artikel 33 en 34 AVG, meldt Opdrachtnemer dit onverwijld, na kennisneming van het incident, aan de Opdrachtgever, waarbij alleen de Opdrachtgever of diens opdrachtgever eventueel melding zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarbij een eventuele melding binnen 72 uur na ontdekking van het incident zal worden gedaan. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het incident en verleent volledige medewerking voor het eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 22: Informatieverstrekking derden

22.1    Indien Opdrachtnemer een verzoek van een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, zal Opdrachtnemer uitsluitend aan een dergelijk verzoek zijn medewerking verlenen, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Ter waarborging van de bescherming van de Persoonsgegevens zal Opdrachtnemer alsdan ervoor zorgdragen dat zij niet meer Persoonsgegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het verzoek te voldoen.

22.2    Indien de mogelijkheid bestaat om in rechte op te komen tegen het verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens of een eventueel verbod om derden over het verzoek te informeren, zal de Opdrachtgever deze mogelijkheid benutten, waarbij de kosten van het optreden in rechte worden gedragen door de Opdrachtgever.

22.3    Indien Opdrachtnemer op basis van het aan hem gerichte verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens niet is toegestaan om derden, waaronder de Opdrachtgever, in te lichten over het ontvangen verzoek tot en de eventuele opvolgende verstrekking aan een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie, dan wordt Opdrachtnemer uitsluitend in het kader van het betreffende verzoek de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verstrekking van de betreffende Persoonsgegevens. Zodra dit Opdrachtnemer is toegestaan, zal zij de Opdrachtgever inlichten over ontvangen verzoeken en eventuele opvolgende verstrekkingen van Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle gevolgen van de verstrekking van Persoonsgegevens op grond van dit artikel.

 Artikel 23: Opslag Europa en uitbesteding

23.1    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, wordt de data die Opdrachtnemer verwerkt te allen tijde opgeslagen in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Indien Opdrachtnemer gegevens daarbuiten wenst te verwerken, zal Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Opdrachtgever, en alleen voor zover dat land een passend beschermingsniveau in de zin van de AVG kan bieden. In dat verzoek zal Opdrachtnemer opgave doen van de landen waar de eventuele Verwerking c.q. opslag na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever plaats zal vinden.

23.2    Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer algemene toestemming delen van de Verwerking uit te besteden aan sub bewerkers, onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer met deze ander schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld om de bepalingen in deze overeenkomst na te leven. Opdrachtgever heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen het toevoegen of vervangen van sub bewerkers door Opdrachtnemer.

Artikel 24: Beëindiging hoofdovereenkomst

24.1    Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om welke reden ook, zal Opdrachtnemer – tegen reële kosten – ervoor zorgdragen dat naar eigen keuze van Opdrachtgever op werkbare wijze:

24.1.1. alle of een door Opdrachtgever bepaald deel van de Persoonsgegevens worden vernietigd op alle locaties en daarvan bewijs overleggen. In het kader van de dienstverlening aan de Opdrachtgever, maakt de Opdrachtnemer back ups van de informatie die de Opdrachtgever in het systeem heeft geregistreerd.

24.1.2 alle of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan een opvolgend dienstverlener ter beschikking worden gesteld, dan wel,

24.1.3 Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om haar Persoonsgegevens of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de Persoonsgegevens aan de dienst te onttrekken.

24.2    Opdrachtgever kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij het voldoen aan deze eisen, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.

24.3    Opdrachtnemer zal op eerste aangeven van de Opdrachtgever of wettelijk toezichthouder meewerken aan een audit die de achtergebleven data controleert. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij het voldoen aan deze eis, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen

 

Artikel 25: Audit

25.1    Opdrachtgever heeft het recht om de verwerking door Opdrachtnemer te controleren, dan wel te laten auditen op de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, de van toepassing zijnde instructies, wet- en regelgeving en de naleving van de genoemde maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de meldplicht, bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Opdrachtgever sluit hiervoor in beginsel aan bij het reguliere auditproces dat Opdrachtnemer heeft georganiseerd en zal niet zonder redelijke gronden een aanvullende audit aanvragen. Alle audits dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.

25.2    Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever of controlerende instantie in opdracht van Opdrachtgever toe te laten en verplicht alle medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen inzicht verleend tot bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer, Persoonsgegevens van haar andere klanten noch tot gegevens die onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht van Opdrachtnemer, anders dan jegens Opdrachtgever, vallen. Opdrachtnemer verklaart alle verwerkingen van Persoonsgegevens voor Opdrachtgever deugdelijk geadministreerd te hebben en houden en zal deze administratie op eerste verzoek ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever of de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

25.3    De Opdrachtgever zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan Opdrachtnemer en in overleg met Opdrachtnemer te maken afspraken omtrent tijd en plaats van de audit. De kosten van een audit komen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

25.4    Opdrachtnemer staat er voor in de door de Opdrachtgever ingeschakelde controlerende instantie aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen redelijke termijn uit te voeren, mits deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.

 

Artikel 26: Rechten Betrokkene

26.1    Verwerkingsverantwoordelijke Opdrachtgever en Verwerker Opdrachtnemer en de door Verwerker ingeschakelde derde(n) verwerken slechts persoonsgegevens voor zover de Betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de verwerking, waarbij de doeleinden van de verwerking aan de Betrokkene zijn mede gedeeld als bedoeld in artikel 6 lid 1 a AVG, dan wel welke verwerking ter uitvoering geschiedt van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b AVG.

26.2    Verwerkingsverantwoordelijke draagt er voor zorg dat een eventuele verdere verwerking van persoonsgegevens in het gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG (bijvoorbeeld: direct marketing) niet gebeurt zonder een afweging tussen het belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkene.

26.3    Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de toestemming als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a AVG overeenstemt met artikel 4 lid 11 AVG: ‘elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.

26.4    Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de te geven toestemming door Betrokkene  in een ´begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden’ als bedoeld in artikel 7 lid 2 AVG en dat eenmaal gegeven toestemming op een eenvoudige wijze via hetzelfde medium als waarbij toestemming is gegeven kan worden ingetrokken. Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan hierbij geen conditie zijn voor verdere dienstverlening.

26.5                Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker en de door Verwerker ingeschakelde derde(n) realiseren zich dat er sprake kan zijn van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG, welke verwerking verboden is tenzij partijen zich kunnen beroepen op:

26.5.1 de uitdrukkelijke toestemming van Betrokkene in de zin van artikel 9 lid 2 a AVG, of

26.5.2 de verwerking noodzakelijk is ‘voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker’  als bedoeld onder artikel 9 lid 2 h.

26.5.3 De verwerking als bedoel onder artikel 9.5.2. is toegestaan indien de persoonsgegevens worden verwerkt door of onder de verantwoordelijk van een beroepsoefenaar die krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels aan het beroepsgeheim is gebonden, of door een andere persoon die eveneens krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels tot geheimhouding is gehouden.

26.6                De Betrokkene heeft ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke  en Verwerker de volgende rechten:

26.6.1 Bij het verstrekken van persoonsgegevens worden de Betrokkene minimaal vooraf de identiteit en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en  de verwerkingsdoeleinden medegedeeld in de zin van artikel 13 lid 1 AVG.

26.6.2 Om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen in de zin van artikel 13 lid 2 AVG, wordt de Betrokkene vooraf medegedeeld:

1)        de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn,

2)         het recht van de Betrokkene de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

3)        wanneer de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), dat de Betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

4)        dat de Betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

5)        of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de Betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;

6)        het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de Betrokkene.

26.6.3 Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de Verwerkingsverantwoordelijke de Betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als hierboven onder punten  25.6.2.1) tot en met 6.

26.6.4 Elke Betrokkene heeft het recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 AVG, het recht op rectificatie als bedoeld in artikel 16 AVG, het recht op gegevenswissing als bedoeld in artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking als bedoeld in artikel 18 AVG en het recht op het verkrijgen van kopie van de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm als bedoel in artikel 20 AVG, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

Toepasselijkheid artikelen 18 tot en met 26

27.1    De artikelen 18 tot en met 26 van deze algemene voorwaarden treden in plaats van eventueel afgesloten bewerkersovereenkomsten dan wel zijn de voorwaarden onder welke Opdrachtnemer persoonsgegevens zal kunnen verwerken na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden.

 

U kunt onze Algemene Voorwaarden ook als pdf downloaden: Algemene Voorwaarden VH ICT-Diensten.pdf