Disclaimer van VH Automatisering B.V., handelend onder de naam VH ICT Diensten

 De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.vhict.nl van VH Automatisering B.V. en op alle onderliggende pagina’s. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van de website

Hoewel VH Automatisering de inhoud van haar website regelmatig bijwerkt kan VH niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op of via deze website geboden informatie. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

VH Automatisering biedt geen garantie voor het ononderbroken of foutloos functioneren en de veiligheid van de website. VH wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct of indirect- ten gevolge van toegang tot en/of gebruik van de site uitdrukkelijk van de hand.

Aanwezige links en informatie van derden

Op deze website staan links naar websites of diensten van derden. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Het gebruik van dergelijke links is geheel voor eigen risico. VH Automatisering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden.

VH Automatisering B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele rechten

VH Automatisering B.V. behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, logo’s en grafisch materiaal. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VH Automatisering B.V. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

VH Automatisering behoudt zicht het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Het is aanbevolen om regelmatig te controleren of de op of via deze website verstrekte informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

VH Automatisering zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. VH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van wijziging op of beëindiging van haar website.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Versie 1.0, mei 2018